De MR is vergelijkbaar met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven.  De doelstelling van de MR is het vervullen van een brugfunctie tussen het schoolbestuur enerzijds en het schoolteam en de ouders anderzijds. De MR stelt een goede samenwerking met het schoolbestuur, de activiteitencommissie, de ouders en het schoolteam zeer op prijs om zodoende een positieve bijdrage te leveren aan de school. De MR hanteert een reglement. Daarin zijn de verkiezing van de leden, de werkwijze en de bevoegdheden van de MR vastgelegd. Het reglement bepaalt voor welke besluiten van het schoolbestuur de instemming van de MR nodig is en voor welke de MR om advies gevraagd moet worden. De MR kan ook ongevraagd het schoolbestuur van advies dienen en voorstellen doen.

De MR bestaat uit zes leden, waarvan drie personeelsleden en drie ouderleden. Daarbij is de directie ter advisering aanwezig. Een MR lid (zowel team als ouderlid) heeft een zittingsperiode van drie jaar, maar is daarna herkiesbaar.

De MR vergadert 6x per jaar op de maandagavond, zie onze kalender.

De GMR van Delta-onderwijs hecht grote waarde aan de meningen van haar achterban en aan een breed draagvlak voor de uitoefening van haar taak. Essentieel hierbij is goed contact met de achterban. Onder goed contact verstaat de GMR niet alleen informeren van, maar ook het luisteren naar, oordelen over en meewegen van de meningen van de achterban. In een communicatieplan wordt beschreven de wijze waarop de GMR communiceert met haar achterban. De achterban van de GMR bestaat uit alle betrokken ouders of voogden en alle personeelsleden van Delta-onderwijs. De communicatie hiermee vindt plaats via vertegenwoordigers. De communicatie kan rechtstreeks verlopen naar de secretaris van de GMR of via de MR van de Pionier. Niet elke school heeft rechtstreeks een of eventueel meerdere vertegenwoordigers in de GMR, een teamlid en/of een ouderlid, maar dat kan wel. In het geval dat de school geen directe vertegenwoordiger binnen de GMR heeft, zullen de belangen van de school bij een GMR-lid worden ondergebracht. De GMR houdt zich vooral bezig met allerlei schooloverstijgende zaken.