De Pionier is een openbare basisschool.  Voorstanders van het openbaar onderwijs vinden dat alle kinderen uit een wijk naar één school zouden moeten gaan, of ze nu christelijk, islamitisch, humanistisch of een andere levensbeschouwing hebben, maar ook ongeacht hun etnische afkomst, opleiding, opvattingen of overtuigingen.
Het openbaar onderwijs onderscheidt geen doelgroepen, maar staat voor:

Niet apart maar samen!

Het openbaar onderwijs vormt daarmee een afspiegeling van de verschillende waarden en normen van de totale Nederlandse bevolking.

De openbare school:
• biedt een leer -en werkomgeving waarin actief burgerschap en sociale integratie zichtbaar zijn, brengt die zelf in de praktijk en biedt leerlingen mogelijkheden om daarmee te oefenen,
• schenkt nadrukkelijk aandacht aan de verschillende godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving,
• leert leerlingen om te gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en samenwerking,
• leert leerlingen een eigen sociale positie te ontwikkelen, zodat ze later deel kunnen nemen aan een democratische en pluriforme samenleving (nationaal, Europees en mondiaal),
• geeft leerlingen optimale kansen om hun schoolloopbaan met succes te voltooien (ook leerlingen uit achtergebleven of achtergestelde groepen in de samenleving, en aan hoogbegaafde leerlingen),
• hanteert de verscheidenheid aan normen en waarden bewust als aangrijpingspunt om het onderwijs vorm te geven,
• leert leerlingen visies uit te wisselen en bereidt ze er op voor dat zij als volwassenen moeten bijdragen aan een veelvormige samenleving,
• bevordert de integratie van allochtone leerlingen.

De identiteit van de openbare school maak je niet zichtbaar met mooie woorden. Het zijn de mensen die de identiteit van de openbare school zichtbaar maken: de schoolleiding, de leerkrachten, het onderwijsondersteunend personeel, de ouders en de leerlingen. Zij moeten waar maken, waar de openbare school voor staat. Zij moeten de actieve pluriformiteit van het openbaar onderwijs vorm geven in de school.

De openbare school mag van leerkrachten en ouders verwachten dat zij:
• vooroordelen willen opsporen en wegwerken.
• godsdiensten, levens- of wereldbeschouwingen van hun leerlingen en diens ouders respecteren, en zij mogen ook het omgekeerde van ouders en leerlingen verwachten.
• lesmateriaal screenen op rolbevestigende beelden en leerlingen erop attenderen.
• impliciet en soms nadrukkelijk grondwettelijke waarden uitdragen, zoals democratische gezindheid en respect voor individuele vrijheden.
• de identiteit van de openbare school waarin zij werken onderschrijven of op z’n minst respecteren.
• bijdragen aan de discussie over de identiteit van de openbare school.
• bereid zijn eigen waarden en normen en die van anderen ter discussie te stellen.
• de emancipatie van achtergestelden en kansarmen bevorderen.
• altijd in staat zijn hun keuzes te verantwoorden vanuit de waarden- en identiteitsuitspraken die gelden voor hun school.

Kernwaarden openbaar onderwijs