291Vrijstelling wegens vervulling van plichten die te maken hebben met godsdienst of levensovertuiging geven we alleen, indien daarvan uiterlijk twee dagen voor de verhindering aan de directeur kennis is gegeven. Dit hoeft ook niet schriftelijk te gebeuren.

Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties is alleen mogelijk indien, door de bijzondere aard van het beroep van de ouder/verzorger, in géén enkele schoolvakantie een vakantie genoten kan worden. Dit moet u minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk bij de directeur aanvragen, behalve in onvoorziene omstandigheden. Bovendien mag het niet meer dan één keer per jaar, niet meer dan tien schooldagen bij volledig leerplichtigen (vanaf vijf jaar) en niet in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar.

Extra verlof wegens andere gewichtige omstandigheden (bruiloft, verhuizing, overlijden, etc.) voor tien schooldagen of minder, dient u vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school voor te leggen.

Verzoeken tot verlof dient u altijd schriftelijk middels een aanvraagformulier in te dienen.

richtlijnen-OM-verlof

aanvraagformulier vakantie en verlof

Een papieren aanvraagformulier kunt u ook bij de schooldirectie verkrijgen.